ข่าวกิจกรรมคณะ

8 ตุลาคม 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)


       รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เข้าประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) และหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.  

 

อนุกรรมการในการตรวจสอบประเมิน มีรายชื่อ ดังนี้

1.รศ.ดร.สมบัติ    คชสิทธิ์      ประธานอนุกรรมการ

2.รศ.ภณิดา มาประเสริฐ อนุกรรมการ

3.รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล อนุกรรมการ

4.รศ.ดร.ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ อนุกรรมการ

5.นางสาวอรนุช หงวนไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร

6.นายปิยะ ประเสริฐสังข์ นักวิชาการ

 

ในการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงในครั้งนี้ นอกจากการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรบัณฑิต มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิตจากข้อมูลของสถาบันตามแบบประเมินมาตรฐานการผลิตฯ การซักถามข้อมูลเพิ่มเติมประกอบพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ได้ขอสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง โดยแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ แบ่ง 3 กลุ่ม เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้                                                                      

 1.ผู้แทนนักศึกษา คละชั้นปี รวมจำนวน 20 คน 

 2.ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายปฏิบัติการสอน รวมจำนวน 6-10 คน 

 3.อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศก์ รวมจำนวน 10 คน

         

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จากคุรุสภา ที่ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่คณะและมหาวิทยาลัย

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก