ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ตุลาคม 2563

สรุปสาระสำคัญการชี้แจงขอบเขตรายละเอียดของงานโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ขอสรุปสาระสำคัญการชี้แจงขอบเขตรายละเอียดของงานโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สรุปสาระสำคัญการชี้แจงขอบเขตรายละเอียดของงานโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ

กลับหน้าข่าวหลัก