ข่าวทุน/วิจัย

28 ตุลาคม 2563

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศโจทย์โครงการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2563-2564

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) (ประจำปี พ.ศ. 2563-2564)  ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลด     แบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trc.or.th ส่งงานบริการวิชาการและวิจัย                      ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศโจทย์โครงการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2563-2564

กลับหน้าข่าวหลัก