ข่าวการศึกษา

2 มิถุนายน 2564

กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษา วุฒิ ปวช. และ ปวส. 2564

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประจำปีการศึกษา 2564

 

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี *Click*

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – TM

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ – TT

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง (TE-Pow.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา-ไฟฟ้ากำลัง (TEE-Pow.)

 

 

 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน *Click*

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - TTM–T

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP–R 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TTT-T

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง (TTE-Pow.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (TTE-Elec.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-R)

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th

กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษา วุฒิ ปวช. และ ปวส. 2564

กลับหน้าข่าวหลัก