ข่าวการศึกษา

7 มิถุนายน 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช. / ปวส. ปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4

โครงการรับตรงนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี *Click* (อัปเดต 08/06/64)

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – TM

- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP

 - สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ – TT

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง- TE-Pow

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Pow.

 

 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน *Click* (อัปเดต 08/06/64)

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - TTM

- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP

- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TTT

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง- TTE-Pow

- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษา - TCT

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education  

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช. / ปวส. ปี 2564

กลับหน้าข่าวหลัก