ข่าวทุน/วิจัย

11 มีนาคม 2564

ระเบียบ มจพ. ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564

เพื่อโปรดทราบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ฉบับประกาศ ณ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564       รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ระเบียบ มจพ. ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564

กลับหน้าข่าวหลัก