ข่าวกิจกรรมคณะ

26 มีนาคม 2564

คณบดีนำเสนอมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต เพื่อประกอบการขอรับรองปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตฯ

 

คณบดีนำเสนอมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต

เพื่อประกอบการขอรับรองปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

 

            รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมพร้อมด้วย ดร.อโนมา ศิริพานิช หัวหน้าภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาเป็นตัวแทนของคณะในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเสนอมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ต่ออนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คุรุสภา     เพื่อประกอบการขอรับรองปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.

 

คณบดีนำเสนอมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต เพื่อประกอบการขอรับรองปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตฯ

กลับหน้าข่าวหลัก