ข่าวทุน/วิจัย

7 เมษายน 2564

สำนักวิจัยฯ มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กลุ่มทุนอุดหนุนการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stri.kmutnb.ac.th โดยแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมกับประวัตินักวิจัยในระบบ DRMS ให้เรียบร้อย (ไม่ต้องส่ง hard copy) และส่งไฟล์สแกนบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ DRMS ที่เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (ไฟล์สกุล .pdf จำนวน 1 ไฟล์) ส่งมาที่อีเมล sophit.j@stri.kmutnb.ac.th
(ไม่ต้องส่ง hard copy)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักวิจัยฯ มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

กลับหน้าข่าวหลัก