ข่าวทุน/วิจัย

22 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ปี 2565

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ.เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2565 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบสมัครและเอกสารต่างๆได้ที่ https://stri.kmutnb.ac.th/new/index.php หรือคิวอาร์โด้ดที่แนบมาพร้อมนี้ ตามระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ปี 2565

กลับหน้าข่าวหลัก