ข่าวกิจกรรมคณะ

16 กรกฎาคม 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำโดย รศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และโรงเรียนสตรีนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนตรีนนทบุรี

 

ประกาศของทางโรงเรียนสตรีนนทบุรี

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

กลับหน้าข่าวหลัก