ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มกราคม 2564

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา การจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ ฉ.2

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (ฉบับที่ 2) ฉบับประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา การจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ ฉ.2

กลับหน้าข่าวหลัก