ข่าวทุน/วิจัย

6 มกราคม 2564

หน่วยบริหารและจัดการฯ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยฯ

ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nxpo.or.th/B/
หรือที่
fhttp://stri.kmutnb.ac.th > ข่าว > ทุนภายนอก และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

หน่วยบริหารและจัดการฯ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยฯ

กลับหน้าข่าวหลัก