ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มกราคม 2564

ประกาศ มจพ. หลักเกณฑ์และอัตรา การจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนตำรา หรือหนังสือฯ

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนตำรา หรือหนังสือ หรือหนังสือที่เป็น Book Chapter และบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ สำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2) ฉบับประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. หลักเกณฑ์และอัตรา การจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนตำรา หรือหนังสือฯ

กลับหน้าข่าวหลัก