ข่าวการศึกษา

15 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

“ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี  

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 

สำหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

 

  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ปฏิบัติตามกำหนดการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  *Click* 

   และให้ติดตามประกาศกำหนดการรายละเอียดการเข้ารับเป็นนักศึกษาใหม่

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ทาง www.fte.kmutnb.ac.th เท่านั้น

 

หลักสูตร 5 ปี

1. TEE วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา 

2. CEE วิศวกรรมโยธาและการศึกษา


หลักสูตร 4 ปี

1. TM วิศวกรรมเครื่องกล

2. TP วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

3. TT วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

4. TE  วิศวกรรมไฟฟ้า

5. CED เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

หลักสูตรเทียบโอน

1. TTM  วิศวกรรมเครื่องก

2. TTP  วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

3. TTT  วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

4. TTE  วิศวกรรมไฟฟ้า

5. TCT เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 2555 2000  ต่อ 3272, 3226 

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2564

กลับหน้าข่าวหลัก