ข่าวกิจกรรมคณะ

28 มกราคม 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นางสาวสุมิตรา นิ่มกรชัย กรรมการผู้จัดการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ พัฒนาการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเชิงดิจิทัลให้กับนักศึกษา และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่สัมพันธ์กับการเรียนการสอนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในการนี้มีคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม  ณ ห้องประชุม 208  อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

กลับหน้าข่าวหลัก