ข่าวทุน/วิจัย

11 กุมภาพันธ์ 2564

ระเบียบ มจพ. ว่าด้วยกองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563

เพื่อโปรดทราบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย กองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ฉบับประกาศ ณ ลงวันที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ระเบียบ มจพ. ว่าด้วยกองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563

กลับหน้าข่าวหลัก