ข่าวทุน/วิจัย

15 กุมภาพันธ์ 2564

กระทรวงแรงงาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสาร ทางวิชาการ ปี พ.ศ.2563

ด้วยกระทรวงแรงงานขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ http://nlrc.mol.go.th หรือตาม QR Code ที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

กระทรวงแรงงาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสาร ทางวิชาการ ปี พ.ศ.2563

กลับหน้าข่าวหลัก