ข่าวทุน/วิจัย

11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ มจพ. เรื่อง การให้ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฉบับประกาศ ณ ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง การให้ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก