ข่าวประชาสัมพันธ์

15 กุมภาพันธ์ 2564

มติที่ประชุมคณะกรรมการส่วนงานวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณบทความวิจัยที่ตีพิมพ์

ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์

มติที่ประชุมคณะกรรมการส่วนงานวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณบทความวิจัยที่ตีพิมพ์

กลับหน้าข่าวหลัก