ข่าวประชาสัมพันธ์

15 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการวารสารครุศาสตร์ฯ

ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการวารสารครุศาสตร์ฯ

กลับหน้าข่าวหลัก