ข่าวประชาสัมพันธ์

24 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งผลการรายงานข้อมูลสถานะการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา มจพ.

ด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งผลการรายงานข้อมูลสถานะการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา โดยออกหนังสือรับรองเพื่อแสดงว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคคล หมายเลข 510 ระดับ 1 สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท สาขาการศึกษา สาขาพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งผลการรายงานข้อมูลสถานะการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา มจพ.

กลับหน้าข่าวหลัก