ข่าวประชาสัมพันธ์

25 กุมภาพันธ์ 2564

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564

 

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับรางวัล

“บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564

สาขาบริการวิชาการแก่สังคม

    

 

     ตามที่ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย มีหนังสือที่ บค. 2564/0160 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผลและเชิญ  รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี”พุทธศักราช 2564 นั้น 

    ซึ่งคณะกรรมการและคณะทำงาน รางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564  ได้ร่วมกันพิจารณาประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนของ “ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ว่า เป็น “บุคคล” ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาให้

 

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

 

ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล

“บุคคลตัวอย่างแห่งปี”พุทธศักราช 2564

สาขา บริการวิชาการแก่สังคม

 

       และจะเข้ารับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธี

       ชาวครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับท่านคณบดี ในโอกาสที่ท่านรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

 

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564

กลับหน้าข่าวหลัก