ข่าวกิจกรรมคณะ

4 มีนาคม 2564

การหารือความร่วมมือทางวิชาการในโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL)

 

การหารือความร่วมมือทางวิชาการในโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL)

ระหว่างบริษัท จาร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด

กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโดยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

          

 

            รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และรองคณบดีของคณะพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย โลหะการ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารบริษัท จาร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัดและร่วมประชุมการหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) ระหว่างบริษัท จาร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ณ ห้องประชุม 208 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564  หลังจากการประชุมหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าได้พาผู้บริหารจาก จาร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าของภาควิชา

 

การหารือความร่วมมือทางวิชาการในโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL)

กลับหน้าข่าวหลัก