ข่าวกิจกรรมคณะ

8 มีนาคม 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน

    

            รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สยาม แกมขุนทด ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในการนี้มีคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

กลับหน้าข่าวหลัก