ข่าวสมัครงาน

23 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่


-นางสาวพัชรี  ใยยินดี-

                                       สำรอง   -นางสาววันวิสาข์  วงษ์ไม่น้อย-

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานได้ที่สำนักงานคณบดี

ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่  25 พฤศจิกายน 2564 

 ภายในเวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก