ข่าวกิจกรรมคณะ

15 กันยายน 2564

เชิญชวนทุกคนร่วมทำกิจกรรม 5 ส

เชิญชวนทุกคนร่วมทำกิจกรรม 5 ส ในยุค New Normal 

 

กิจกรรม 5 ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” ประจำปี 2564  

โดยทำความสะอาดโต๊ะทำงานและภายในอาคารสำนักงาน รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์

โดยรอบเพื่อความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสะอาดปลอดภัย

จากไวรัสโคโรนา 20191(COVID-19) ในวันที่มาทำงานในระหว่างวันที่ 

13 - 23 ก.ย. 64 เวลา 09.00-15.00 น.(ในวันที่มาทำงาน)

เอกสารเก่า ข้อสอบเก่า รวบร่วมไว้ที่ภาควิชาหรือสำนักคณบดี

เชิญชวนทุกคนร่วมทำกิจกรรม 5 ส

กลับหน้าข่าวหลัก