ข่าวสมัครงาน

17 กันยายน 2564

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 632

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 632

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่


- นางสาวโมทนา  ม่วงเตี้ย -


ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานได้ที่สำนักงานคณบดี

ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่  21 กันยายน 2564 

 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 632

กลับหน้าข่าวหลัก