ข่าวกิจกรรมคณะ

29 กันยายน 2564

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รอบปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. และผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564  ประกอบด้วย คณะกรรมการ 

1) รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ ประธาน

2) ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ กรรมการ 

3) ผศ.ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์ กรรมการ 

4) นายภาศกร พันธ์ุรอด เลขานุการ

และเข้ารับฟังรายงานผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก