ข่าวการศึกษา

19 ตุลาคม 2564

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (สอบแบบออนไลน์) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดการสอบปลายภาค

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

(สอบแบบออนไลน์)

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาศาสตร์อุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2564

 

 - ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

 - ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  Update !!!!

 - ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

 - ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  Update !!!

 

หมายเหตุ

1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ควบคุม ดำเนินการสอบเองตามความเหมาะสม

2. รายวิชาที่ไม่มีสอบในตารางให้อาจารย์ผู้สอนประสานกับนักศึกษา ทราบถึงการวัดผลและประเมินผลของวิชา

 

 

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (สอบแบบออนไลน์) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก