ข่าวทุน/วิจัย

18 พฤศจิกายน 2564

สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยสำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 30,000.00 บาท ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ
ทุนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.Bangkok.go.th/bangkokeducation หัวข้อ “ข่าวสาร/ข่าวทุนวิจัย/อบรม” ส่งที่สำนักการศึกษาพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

กลับหน้าข่าวหลัก