ข่าวประชาสัมพันธ์

23 มีนาคม 2559

กำหนดการสอบสัมภษณ์ และการตรวจร่างกาย ของผู้มีรายชื่อผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดการสอบสัมภษณ์ และการตรวจร่างกาย ของผู้มีรายชื่อผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี 

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2559


 1. รายงานตัวเพื่อสัมภาษณ์ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. 

 

2. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านกรสอบสัมภาษณ์และตรวจโรค ในวันที่ 29 มีนาคม 2559

 

รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนแยกตามสาขาวิชาที่เลือก ตามไฟล์แนบมา !!!

 หมายเหตุ :

เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อย ให้ไปรายงานตัวเพื่อตรวจสุขภาพ

ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 

ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

โดยพิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพได้ที่ https://health.icit.kmutnb.ac.th/ มาด้วย

พร้อมชำระเงินค่าตรวจสุขภาพคนล่ะ 250 บาท

กำหนดการสอบสัมภษณ์ และการตรวจร่างกาย ของผู้มีรายชื่อผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี

กลับหน้าข่าวหลัก