ข่าวประชาสัมพันธ์

25 ตุลาคม 2559

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนเทคนิคกสิกรรม-ดงคำช้าง ณ สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 1 -7 สิงหาคม 2559 คณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย 

  1.   ดร. ณัฐกานต์      อุตกฤษฏ์       สังกัดภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
  2.    ดร. อโนมา        ศิริพานิช        สังกัดภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
  3.    ดร. สมคิด          แซ่หลี          สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  4.   อาจารย์ พรวิไล    สุขมาก         สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทคนิคกสิกรรม-ดงคำช้าง ณ สปป.ลาว โดยมีอาจารย์ เสมอ  เริงอนันต์  เป็นที่ปรึกษาโครงการ  มีผู้ร่วมโครงการจำนวน 24 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรของโรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดำดงช้าง

ความสำเร็จที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์หลายฝ่าย คือ

ประการที่ 1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถที่จะนำหัวข้อต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ทั้งในการบริหารงานหรือโครงการ การเรียนการสอน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ประการที่ 2  วิทยากรมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากการถ่ายทอดความรู้ต่างๆในเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรู้การแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นที่ไปให้การอบรม และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ประการที่ 3  ผู้บริหารของโรงเรียนมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งในการจัดการอบรมครั้งนี้ เพราะเป็นการขยายคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในด้านการพัฒนาครู อาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ การเรียน การสอน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลที่ได้รับนั้นไม่ใช่เพียงเฉพาะกับตัวบุคคล แต่ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดจากความร่วมมือในระดับนานาชาติระหว่างสถาบันศึกษาของไทยกับสปป.ลาว ความร่วมมือในครั้งถือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในอาเซียน เพื่อรองรับ AEC

ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมครั้งนี้ สื่อมวลชนของสปป.ลาวได้เผยแพร่กิจกรรมผ่านหน้าหนังสือพิมพ์การศึกษาแห่งชาติของ สปป.ลาวในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ด้วย      

และกระทรวงศึกษาธิการของ สปป.ลาวยังอนุญาตให้ทางโรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง ทำใบประกาศเกียรติคุณให้กับทางคณะวิทยากรทุกๆท่านที่ได้สละเวลา และทุนทรัพย์มาให้ความรู้ในการฝึกอบรม และสร้างความร่วมมือในครั้งนี้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนเทคนิคกสิกรรม-ดงคำช้าง ณ สปป.ลาว

กลับหน้าข่าวหลัก