ข่าวการศึกษา

26 ตุลาคม 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2560)

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 

 

หลักสูตร 5 ปี

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) 


ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED)

 

หลักสูตร  4  ปี

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TM)


ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)


ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  (TT)


ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)  (TE-Power)

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (อิเล็กทรอนิกส์)  (TE-Electronic)

 

หลักสูตรเทียบโอน

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-R)


ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (ไฟฟ้ากำลัง)  (TTE-Power-T)

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (ไฟฟ้ากำลัง)  (TTE-Elec.-T) 

 

กำหนดสอบข้อเขียน

    วันอาทิตย์ที่  6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น.

    ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)  

 

ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น.

ทาง www.fte.kmutnb.ac.th และบอร์ดประกาศลานเอนกประสงค์ ชั้น 1  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2560)

กลับหน้าข่าวหลัก