ข่าวสมัครงาน

21 กุมภาพันธ์ 2561

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

                                       

นางสาวจารุวรรณ อินปาน

 

 ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานพิเศษในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัว

ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในเวลา 16.00 น.

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก