ข่าวทุน/วิจัย

16 กุมภาพันธ์ 2561

สทป. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dtasc.dti.or.th ส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่        21 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

สทป. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

กลับหน้าข่าวหลัก