ข่าวทุน/วิจัย

15 มีนาคม 2561

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับทุนจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 ทุน

1. ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กลุ่มทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 ประเภททุน ดังนี้

              1.1 ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. (รอบสอง) รับสมัครถึงวันที่ 30 เม.ย. 2561

              1.2 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) รับสมัครถึงวันที่ 30 เม.ย. 2561

            1.3 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รับสมัครถึงวันที่ 11 เม.ย. 2561 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม/รูปแบบ และดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://stri.kmutnb.ac.th/research ส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัย จำนวน 3 ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับทุนจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 ทุน

กลับหน้าข่าวหลัก