ข่าวการศึกษา

9 มีนาคม 2561

เชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

 

เชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม 

 

12.30 - 13.15 น.  -นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ พร้อมรับของที่ระลึก,

                        คู่มือการสมัครงาน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

                       -ชมวีดีทัศน์ประมวลภาพ

13.15 - 13.30 น.  -พิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

                        โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

13.30 - 14.30 น.  -บรรยาย เรื่อง “เส้นทาง จากเด็กสโมฯ สู่การเป็นผู้บริหาร

                        โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  ศรียรรยงค์  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

14.30 - 15.30 น.  -บรรยาย เรื่องว่าที่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งานในยุค 4.0

                        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวัฒน์  นันทวราวงศ์ 

                             รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

                             คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

15.30 - 16.00 น.  -พิธีปิด โดย อาจารย์วิทวัส  ทิพย์สุวรรณ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

                       -ร่วมร้องเพลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                       -ประเมินผลการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ

 

เชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

กลับหน้าข่าวหลัก