ข่าวทุน/วิจัย

2 มีนาคม 2561

ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน เข้าร่วมประชุมและลงนามทำสัญญารับทุน

 

ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน

เข้าร่วมประชุมและลงนามทำสัญญารับทุน


วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13
.30 น.

ณ ห้องประชุม 208 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


ตรวจสอบโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ตามไฟล์แนบ

 

ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน เข้าร่วมประชุมและลงนามทำสัญญารับทุน

กลับหน้าข่าวหลัก