ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มีนาคม 2561

กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยฯ

ด้วย กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. 2547 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยฯ

กลับหน้าข่าวหลัก