ข่าวการศึกษา

30 มีนาคม 2561

กำหนดการและรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติฯ

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่อง  กำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่


โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  หลักสูตร 4 ปี


2. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  หลักสูตรเทียบโอน

 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรเทียบโอน

 

4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา  หลักสูตร 5 ปี


5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  หลักสูตร 5 ปี

 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  หลักสูตรเทียบโอน

 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 555 2000 ต่อ 3272 

 


 

 

 

กำหนดการและรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติฯ

กลับหน้าข่าวหลัก