ข่าวการศึกษา

29 มีนาคม 2561

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2561

 

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา  2561

 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทียบโอน

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรเทียบโอน

3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรเทียบโอน

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตร 4 ปี

5.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา  หลักสูตร 5 ปี

6.สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  หลักสูตร 5 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-555-2000 ต่อ 3272

 

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2561

กลับหน้าข่าวหลัก