ข่าวการศึกษา

20 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชาระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/ฯลฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม)

การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

 

โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

ประจาปีการศึกษา 2561

 

 

**กำหนดการที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ อ่านตามไฟล์แนบ !!!**

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-555-2000 ต่อ 3272

ประกาศรายชื่อผู้ชาระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/ฯลฯ

กลับหน้าข่าวหลัก