ข่าวประชาสัมพันธ์

3 เมษายน 2561

มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยกลุ่มทุนอุดหนุนการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรประจำปีงบประมาณ2562

1. ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กลุ่มทุนอุดหนุนการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

    1.1 ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่

    1.2 ทุนวิจัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 1.3 ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย

    1.4 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการได้ที่http://stri.kmutnb.ac.th/research/fพร้อมทั้งส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด ได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยกลุ่มทุนอุดหนุนการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรประจำปีงบประมาณ2562

กลับหน้าข่าวหลัก