ข่าวกิจกรรมคณะ

3 กรกฎาคม 2560

ร่วมประชุมหารือกับสถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาและกีฬา สปป.ลาว

คณบดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. และรองคณบดี เดินทางไปประชุมหารือกับสถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาและกีฬา สปป.ลาว

            รศ.ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.   พร้อมด้วย    ผศ.ดร.จรัญ แสนราช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์วิทวัส ทิพย์สุวรรณ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เดินทางไปประชุมหารือกับ Dr.Phouvieng PHOUMILAY Director, Vocational Education Development Institute, Ministry of Education and Sports, Lao PDR   เพื่อ กำหนดกิจกรรมการเรียน การสอนด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา รวมถึงแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน  ระหว่างวันที่    28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560  ณ เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ร่วมประชุมหารือกับสถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาและกีฬา สปป.ลาว

กลับหน้าข่าวหลัก