ข่าวประชาสัมพันธ์

4 พฤษภาคม 2561

ทดลองการใช้ QR code เพื่อการสอบประจำภาคเรียน

ทดลองการใช้ QR code เพื่อการสอบประจำภาคเรียน

              อาจารย์วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับงานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ทดลองใช้ QR code ติดหน้าห้องสอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สแกน QR code  เพื่อสืบค้นตามที่ต้องการได้ โดยจะลิงก์ไปที่ “ระบบการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ห้องสอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. (www.EXAM.FTE.KMUTNB.ac.th)” อาทิเช่น ค้นหาชื่อนักศึกษาจากหมายเลขห้องสอบ, ค้นหาห้องสอบผ่าน ชื่อ นามสกุลหรือรหัสนักศึกษา เป็นต้น

 

ทดลองการใช้ QR code เพื่อการสอบประจำภาคเรียน

กลับหน้าข่าวหลัก