ข่าวกิจกรรมคณะ

23 กุมภาพันธ์ 2561

นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา 

 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ

ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

                 นายดลชัย ศักดิ์เจริญและนายประกาศิต บุญทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (หรือ บริษัท CKP) ก่อตั้งโดย กลุ่มบริษัท  .การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ประกาศเกียริตคุณรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น โครงการวันสหกิจศึกษาและฝึกวิชาชีพ มจพ. ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าประกวดระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบนปี 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

กลับหน้าข่าวหลัก