ข่าวกิจกรรมคณะ

31 มกราคม 2561

โครงการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ “TEACHING ACADEMY AWARD #7 2018” ครั้งที่ 7

โครงการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ “TEACHING ACADEMY AWARD #7 2018” ครั้งที่ 7

ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จ.เชียงใหม่

 

สรุปผลการแข่งขันที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับรางวัล 

1. การแข่งขันประเภทการสอน     

    1.1 กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม           ได้โล่รางวัลชนะเลิศ

    1.2 กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม       ได้โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

    1.3 กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์                 ได้โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

    1.4 กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/การออกแบบ/เกษตร      ได้โล่รางวัลชนะเลิศ

    1.5 กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์                                  ได้โล่รางวัลชนะเลิศ

     1.6 ทุกกลุ่มสาขาวิชา  ได้รับรงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

2. การแข่งขันสื่อการสอน ประเภท Hardware                        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3. การแข่งขันสื่อการสอน ประเภท Software                         ได้โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

โครงการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ “TEACHING ACADEMY AWARD #7 2018” ครั้งที่ 7

กลับหน้าข่าวหลัก