ข่าวสมัครงาน

15 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา


                                    ตำแหน่งที่ 442     นางสาวนุชนาฏ ชุ่มชื่น

                                    ตำแหน่งที่ 443     นายสายชล ศรีแป้น

                                   

สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก