ข่าวประชาสัมพันธ์

16 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ามาฝึกการเรียน การสอน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

           ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา (Vocational Education Development Institute, Ministry of Education and Sports) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อส่งเสริมให้สองประเทศทั้งราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างบุคลากร นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาวิชาการด้านการศึกษา วิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ และการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัย ของทั้งสองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2560พ.ศ. 2563) นั้น

             ในการนี้สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา (Vocational Education Development Institute, Ministry of Education and Sports) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ขอความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกหัด (Internship) ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติ  การสอน ดังนี้

1. ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล รับนักศึกษาชาวต่างชาติ (ลาว) จำนวน 2 ราย 020003208  การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ 1  (Professional Experience I) 3(1-4-4)

2. ภาควิชาครุศาสตร์โยธา  รับนักศึกษาชาวต่างชาติ (ลาว) จำนวน 1 ราย 020323014 ปฏิบัติการสอน 2 (Teaching Practice II) 6(0-18-12)

โดยเข้าปฏิบัติการสอนตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 - 19 มิถุนายน 2561

 


 

 

นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ามาฝึกการเรียน การสอน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก