ข่าวกิจกรรมคณะ

16 กุมภาพันธ์ 2561

นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาเข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา

นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาเข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา

       นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มทร.รัตนโกสินทร์ การแข่งขันมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำวิชา ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาต่างๆ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดและยังเป็นการบ่มเพาะ ลักษณะนิสัยในการวางแผน  การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ    ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการระหว่างสถาบัน การศึกษาต่างๆ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 25 สถาบัน รวม 65 ทีม ผลการแข่งขันนักศึกษาของคณะ ได้ที่ 30 จาก 65 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน

นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาเข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา

กลับหน้าข่าวหลัก